Ændringer i organisering af hæmofilibehandling på Rigshospitalet

Fra 1. februar 2013 sker der ændringer i organiseringen af hæmofilibehandlingen for bløderpatienter i Østdanmark.>

På Rigshospitalet fusioneres Enhed for Trombose og Hæmostase (Klinik 4) med Klinik 3. Den daglige ledelse af den nye fusionerede enhed vil blive varetaget af overlæge Peter Kampmann, afdelingssygeplejerske Tina Lanther og driftsledelsessekretær Rikke Ulrik, som i dag fungerer som driftsledelse for Klinik 3.

I praksis vil det betyde, at ambulante patienter tilknyttes et fælles ambulatorium, så patienter med blødersygdom og blodpropssygdomme vil møde i samme ambulatorium som patienter med andre godartede blodsygdomme og patienter med akutte og kroniske leukæmier. Den fysiske sammenflytning forventes gennemført inden for det kommende halve år.

Bløderpatienter vil, hvad angår de ambulante kontroller, fortsat blive set af læger, der har særlige kompetencer indenfor blødersygdomme. Der vil fortsat være sygeplejersker i ambulatoriet med særlige hæmofilikompetencer i relation til bløderbørn. Uden for dagarbejdstid varetages vagten af Hæmatologisk Kliniks bagvagter, som hæmofililægerne altså fremover bliver en del af.

Danmarks Bløderforening har i brev til klinikledelsen i Hæmatologisk Klinik peget på, at det er uheldigt, at foreningen ikke er blevet inddraget i den proces, som har ført frem til denne radikale omorganisering, som oven i købet gennemføres med meget kort frist. Foreningen har samtidig tilkendegivet, at der med den nye organisering sker en betragtelig afspecialisering, som risikerer at medføre konsekvenser for faglighed og patientbehandling.

« Tilbage