Forandringer på vej i foreningen

Danmarks Bløderforening er midt i en forandringstid. Ændrede økonomiske og opgavemæssige forudsætninger vil allerede fra 2013 på gennemgribende måde få betydning for foreningens indtægtsgrundlag, samarbejdsrelationer og organisation. Forandringerne vil påvirke både sammensætningen af sekretariatet og foreningens tilbud til medlemmerne.
Bløderforeningen har i 10 år leveret sekretariatstimer til Sjældne Diagnoser. Samarbejdet er blevet stadigt mere omfangsrigt og har fung­eret til gensidig tilfredshed: Sjældne Diagnoser har draget nytte af Bløderforeningens erfaringer, mens Bløderforeningen omvendt har draget nytte af at kunne udvikle og fastholde en større og bredere sammensat, kvalificeret medarbej­derstab. Der er igennem samarbejdet opstået fordele, som ingen af foreningerne ville have kunnet realisere på egen hånd. 
 
Ændrede vilkår
Imidlertid er forudsætningerne for samarbejdet under forandring. Sjældne Diagnoser har haft en stadigt stigende efterspørgsel af arbejdsti­mer og forventer, at denne udvikling fortsætter. Den øgede efterspørgsel har givet større ind­tægter til Bløderforeningen, men også større arbejdspres på sekretariatets medarbejdere. 
Samtidigt har samarbejdsaftalen ikke i tilstrækkeligt omfang været økonomisk fordel­agtig for Bløderforeningen. Det har medført, at Bløderforeningen ikke længere i samme omfang som hidtil kan påtage sig risikoen ved at være udbyder af sekretariatsbistand og stå med ansvar for for eksempel lokaler, IT, udgifter til medarbejderes sygdom og barsel m.v. 

Bløderforeningen har desuden i stigende grad haft brug for at få et større fokus på at varetage medlemmernes interesser, end den nuværende model i praksis har givet mulighed for, fordi sekretariatets medarbejdere har skullet dele deres opmærksomhed mellem Bløderforeningen og Sjældne Diagnoser.  

På denne baggrund har Bløderforeningen de seneste måneder forhandlet med Sjældne Diagnoser om nye rammer for samarbejdet. Forhandlingerne har resulteret i, at Sjældne Diagnoser ønsker at opbygge sin egen sekretariatsfunktion med placering i Danske Handicaporganisationers nye kontorhus i Høje Taa­strup.
Bløderforeningen får derfor fra og med 2013 en nedgang i indtægterne på 1½ - 2 mio. kroner, svarende til mere end 1/3 af den nuværende omsætning. 

Hertil kommer, at Bløderforeningens bevilling fra offentlige myndigheder til hiv- og hepatitisrettede aktiviteter udløber ved udgangen af 2012. Det er uvist, i hvilket omfang foreningen kan få en ny bevilling. Det skaber usikkerhed om foreningens fremtidige økonomiske grundlag.

Den nye Bløderforening
Der er både udfordringer og muligheder i denne nye situation. Bløderforeningen skal tilpasse sit sekretariat til færre opgaver og mindre økonomi. Medarbejderskaren vil blive stærkt reduceret, men vil omvendt få et koncentreret fokus på blødernes særlige interesser og behov. Også samspillet mellem medarbejdere og frivillige skal ændre form. 

Det er nødvendigt, at foreningen prioriterer sine udgifter meget skarpt, og bestyrelsen vil gerne invitere alle medlemmer til at deltage i diskussionen af, hvilke af Bløderforeningens opgaver der bør prioriteres i det fremadrettede arbejde. Vi håber derfor, at deltagerne i årsmødet vil give deres mening til kende om, hvordan den nye bløderforening kan virke til gavn og glæde for alle blødere.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage i generalforsamlingen søndag den 22. april 2012 kl. 9-11 på Kobæk Konferencecenter, Skælskør. Her vil komme en grundig redegørelse og diskussion af foreningens udfordringer og nye muligheder. Har man ikke tilmeldt sig årsmødet, er det stadig muligt at deltage i generalforsamlingen (se boks nedenfor). 

Med venlig hilsen
Forretningsudvalget
Mikael Frausing, Tem Folmand,
Jacob Bech Andersen og Terkel Andersen

GENERALFORSAMLING

TID: Søndag den 22. april 2012 kl. 9-11
STED: Kobæk Konferencecenter, Skælskør


Alle medlemmer er velkomne til at dukke op til generalforsamlingen, også selv om de ikke er tilmeldt årsmødet i øvrigt.

Ønsker man at blive til den efterfølgende frokost, er det muligt at tilmelde sig frem til den 16. april. Tilmelding skal ske hos Susan Langkilde på telefon 33 14 55 05 eller mail susan@bloderforeningen.dk« Tilbage