Patientinddragelse på Rigshospitalet

Den 23. februar præsenterede Finsencentret på Rigshospitalet resultaterne af centrets 3-årige projekt om at gøre patientinddragelse til en naturlig og strategisk indsats. Nu etablerer centret et råd for patienter og pårørende. Der er frist for ansøgning d. 30. marts.

Dagen var lagt an som en fortælling om en rejse: Fra erkendelsen af, at der er nogle ting, man gerne vil gøre bedre; hvordan man finder en metode, som både dækker ønsket om forbedring og samtidig også kravet om evidens; at finde de mennesker, som bedst muligt støtter processen; hvordan man gør gode idéer til en fast del af ens hverdag ved systematisk at arbejde med dem; hvordan man systematisk kan arbejde med at være empatisk, og hvordan man sikrer sig, at man bliver ved med at udfordres til at blive bedre.
 
Arbejdet med Planetree – som modellen hedder – har været så vellykket, at det, der startede som et projekt, nu bliver en fast måde at arbejde på.
 
Systematik i inddragelsen
I løbet af projektets levetid, er der kommet mange gode og konkrete ting ud af det; hjemmekemobehandling, personaletavler, patienttavler, færre forstyrrelser ved stuegang, fokus på formen stuegang til konsultation for indlagte, etablering af et egentligt konsultationsrum for indlagte og hvordan man i det hele taget opnår færre forstyrrelser i konsultationer med patienter etc.
 
Alan Manning, COO i Planetree, USA, fortalte, at metoden ikke kun handlede om at inddrage patienter, men at det også i høj grad handlede om at lære personalet at være systematisk inddragende. Det han kaldte Becoming Systematically Personalized – at blive systematisk personlig forstået på den måde, at man hver gang man møder en patient har fokus på at møde mennesket som et individ med forskellige behov og synspunkter.
 
Du kan se hele programmet og oplæg fra dagen her >>
 
Fokus på rammerne
Planetree understøtter via patientinddragelsen også en anden strategi i Region Hovedstaden – nemlig Ventet og Velkommen. Den handler om, at patienten skal have en oplevelse af at være ventet, og at patientens situation styrer forløbet. Ved at inddrage patienterne er der sket store forandringer især i onkologisk afdeling hvor man bl.a. har arbejdet med at skabe forskellige rum i rummet: En åben reception, så man tydeligt kan se, hvor man skal henvende sig; stille/arbejdspladser med adgang til elektricitet; pladser, hvor man kan sidde flere sammen; pladser, hvor man kan være mere tætte og uforstyrrede sammen, nedbringelse af ventetiden og ikke  mindst oplysning om eventuel ventetid.
 
Du kan læse mere om patientinddragelse på Finsenscentret, Rigshospitalet her >>
 
Rekruttering til Patient- og Pårørende Råd
Projektet har i det hele taget været med til at åbne op for, at patienter får mulighed for at blive hørt på en helt anden måde end før. Har du lyst til at blive del af dette samarbejde, så kan du melde dig til det nye Patient og Pårørende Råd. 
 
Rådet skal være med til at inspirere og give input til Finsenscentrets udvikling, komme med forslag til konkrete forbedringer og foreslå nye indsatsområder. Rådet får 18 medlemmer, her af 12 patient- og pårørende repræsentanter, og skal mødes ca. 4 gange årligt. Der er ansøgningsfrist d. 30. marts og samtaler for interesserede ansøgere den 6. og 8. april. 
 
Du kan læse mere om Rådet her >>
 
Af Sine Lyons, Danmarks Bløderforenings bestyrelse
« Tilbage