Blødererstatningsfonden

Efter Østre Landsrets afgørelse af blødererstatningssagen den 14. februar 1995 besluttede regeringen og Folketingets partier at oprette en fond med en samlet kapital på 20 mio. kr. Fonden skulle være med til at sikre, at de hiv-smittede bløderes særlige og individuelle behov nu og i årene fremover bedre kunne imødekommes, end det var sket med de hidtil udbetalte faste godtgørelsesbeløb.

Fonden blev oprindeligt sat til at udløbe i 2010. Da der her stadig var 27 af de oprindeligt 91 hiv-smittede blødere i live, lykkedes det for Bløderforeningen at få Fonden forlænget på ubestemt tid samtidig med, at den blev tilført 10 mio. kr. ekstra. Alle partier i Folketinget stemte for denne ændring. 

Fondens virke
Fonden ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der alle udpeges af sundhedsministeren efter indstilling fra Danmarks Bløderforening.

Fonden yder støtte i form af engangsbeløb og faste beløb. 20 procent af fondens midler ydes som engangsbeløb, der tilgodeser den enkelte hiv-smittedes bløders eller families særlige individuelle behov. Herudover ydes 80 procent af fondens midler som faste månedlige beløb til dækning af bløderens tabte arbejdsfortjeneste, forkortede livsperspektiv samt forringede livskvalitet.

Herudover yder fonden støtte til efterladte enker eller samlevere samt efterladte børn.

Ansøgningsskema samt vejledning
Du kan downloade både ansøgningsskema og vejledning nedenfor. Eller du kan rekvirere begge dele hos Bløderforeningens sekretariat.

 Download Ansøgningsskema til Blødererstatningsfonden (indeholder vejledning)


Møder og ansøgningsfrister
Der afholdes møder fire gange om året i hhv. marts, juni, september og december. Ansøgningsfrister for 2021 udmeldes snarest muligt. 


 

Fondens bestyrelse

  • Formand Tove Lehrmann
  • Næstformand (vacant)
  • Lene Jensen
  • Ole Hartling
  • Tem Folmand
  • Lise Beha Eriksen (suppleant)
  • Henrik Kejlberg (suppleant)