Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Privatlivspolitik for Danmark Bløderforening

Læs her, hvordan Danmarks Bløderforenings behandler personoplysninger og cookies.


Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Danmarks Bløderforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Foreningen videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Karen Binger Holm

Adresse: Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, DK

CVR: 11802990

Telefonnr.: +45 33 14 55 05

Mail: dbf@bloderforeningen.dk

Hjemmeside: www.bloderforeningen.dk

Behandling af personoplysninger

Følgende personoplysninger kan blive opsamlet og behandlet:

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse, bankkontonummer, tillidshverv
 • Cpr-numre (kun når loven betinger brugen eller efter samtykke)
 • Følsomme personoplysninger: Bløderdiagnose (hvilken blødersygdom og sygdomsgrad), sagsoplysninger ved rådgivning og kun efter samtykke

Her indsamler vi også oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:

 • Offentlige myndigheder, fx nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at indsamle og behandle personoplysninger er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbreve
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
 • At kunne levere varer og ydelser du har bestilt
 • At administrere din relation til foreningen
 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen, herunder tillidshverv
 • At vi kan udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
 • At vi kan have overblik over foreningens rådgivende arbejde og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer
 • At vi kan samarbejde med søsterorganisationer, deltage i organisatorisk arbejde verden over og repræsentere Danmarks bløderforening ved konferencer, kongresser, ved interessevaretage i forhold til offentlige myndigheder

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine personoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser, som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise billeder fra aktiviteter eller arrangementer i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Når vi behandler personoplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at give os besked om det.

Vi offentliggør kun billeder, der overholder Datatilsynets retningslinjer for deling af billeder, fx kan vi offentliggøre gruppebilleder, aktivitetsbilleder og stemningsbilleder uden dit samtykke. Ønsker du ikke, at Bløderforeningen offentliggør billeder af dig/dit barn, beder vi dig gøre os opmærksomme på det. Har du gjort indsigelse, vil vi ikke offentliggøre billeder af dig/dit barn.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, indhenter vi altid samtykke fra en forælder. Også når det kommer til offentliggørelse af billeder er vi opmærksomme på at yde særlig beskyttelse mod børn og unge under 15 år. Derfor offentliggør vi ikke billeder af børn, der befinder sig i en udsat situation, uden forælders samtykke – eksempelvis badebilleder eller billeder af stikketræning.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke eller i forbindelse med lovkrav fra offentlige myndigheder.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig, som bruger eller som samarbejdspartner:

Oplysninger om medlemmer og frivillige sletter foreningen, når de ikke længere tjener et specifikt formål.

Vi opbevarer oplysninger i anonymiseret form eller efter samtykke på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet i videst mulig omfang (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Ønsker du ikke, at Bløderforeningen offentliggør billeder af dig/dit barn, beder vi dig gøre os opmærksomme på det. Har du gjort indsigelse, vil vi ikke offentliggøre billeder af dig/dit barn. Ønsker du billeder, der er offentliggjort af dig/dit barn, afpubliceret, vil vi i videst mulig omfang fjerne billedet. Nogle billeder kan ikke afpubliceres efter offentliggørelse, eksempelvis i trykt materiale. Er billedet offentliggjort online kan fx Googles søgemaskine have lagret billedet, og det vil derfor potentielt kunne findes selv efter, det er afpubliceret på Danmarks Bløderforenings medier.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen nederst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Cookies

Læs her om brugen af cookies på denne hjemmeside.

Hvad er en cookie?
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside i nederste højre hjørne.

Cookies til statistik
Første gang du lander på denne hjemmeside, ser du et banner med information om cookies. Du har tre valgmuligheder ift. hjemmesidens lagring af cookies: ’Afvis alle’, ’Tillad alle’ eller ’Tillad valgte’. Afviser du alle cookies, vil der stadig blive lagret cookies, der er nødvendige for hjemmesidens grundlæggende funktioner. Vælger du ’Tillad valgte’ cookies, kan du til- eller fravælge kategorierne:

 • Præferencer: Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i
 • Statistik: Statistiske cookies giver hjemmesideejere indsigt i brugernes interaktion med hjemmesiden, ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt
 • Marketing: Marketing cookies bruges til at spore brugere på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts-annoncører.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår alle cookies fra, vil der vil nogle funktioner, du ikke kan benyttes, eller som ikke vil fungere korrekt.

Slet cookies eller ændr samtykke
Du kan altid ændre dit samtykke eller slette dine lagrede cookies.

Hvor du kan ændre sit samtykke til lagring af cookies afhænger af, hvilken browser, du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser alle cookies, kan der være funktioner og services, du ikke kan bruge. Du kan ikke fravælge cookies, der er nødvendige for sidens funktion.

Alle browsere tillader, at du sletter alle de cookies, der er lagret. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Læs mere om brugen af cookies på denne hjemmeside her ›

 

Senest opdateret juni 2022