Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Blødererstatningsfonden

Blødererstatningsfonden blev oprettet i 1995 og er med til at sikre, at hiv-smittede bløderes særlige og individuelle behov kan imødekommes. 


Efter Østre Landsrets afgørelse af blødersagen d. 14. februar 1995 besluttede regeringen og Folketingets partier at oprette en fond med en samlet kapital på 20 mio. kr. Fonden skulle være med til at sikre, at de hiv-smittede bløderes særlige og individuelle behov nu og i årene fremover bedre kunne imødekommes, end det var sket med de hidtil udbetalte faste godtgørelsesbeløb.

Fonden blev oprindeligt sat til at udløbe i 2010. Da der her stadig var 27 af de oprindeligt 91 hiv-smittede blødere i live, lykkedes det for Bløderforeningen at få Fonden forlænget på ubestemt tid samtidig med, at den blev tilført 10 mio. kr. ekstra. Alle partier i Folketinget stemte for denne ændring. 

I 2020 var disse midler ved at være opbrugt, og Fonden blev med en ny bevilling tilført 10 mio. kr., der sikrer fortsat støtte til de 23 hiv-smittede blødere, der i 2020 stadig er i live.

Fondens virke
Fonden ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der alle udpeges af sundhedsministeren efter indstilling fra Danmarks Bløderforening.

Fonden yder støtte i form af engangsbeløb og faste beløb. 20 procent af fondens midler ydes som engangsbeløb, der tilgodeser den enkelte hiv-smittedes bløders eller families særlige individuelle behov. Herudover ydes 80 procent af fondens midler som faste månedlige beløb til dækning af bløderens tabte arbejdsfortjeneste, forkortede livsperspektiv samt forringede livskvalitet.

Herudover yder fonden støtte til efterladte enker eller samlevere samt efterladte børn.

Ansøgningsskema samt vejledning
Du kan downloade både ansøgningsskema og vejledning nedenfor. Eller du kan rekvirere begge dele hos Bløderforeningens sekretariat.

Download Ansøgningsskema til Blødererstatningsfonden (indeholder vejledning) › 

Møder og ansøgningsfrister
Der afholdes møder fire gange om året i hhv. marts, juni, september og december.

Ansøgningsfrister for 2021:

  • 30. august
  • 8. november

Fondens bestyrelse

  • Formand Tove Lehrmann
  • Næstformand (vacant)
  • Lene Jensen
  • Ole Hartling
  • Tem Folmand
  • Lise Beha Eriksen (suppleant)
  • Henrik Kejlberg (suppleant)

Læs mere om:

Blødersagen

I 1980’erne blev 91 danske blødere smittet med hiv og 177 med hepatitis C af den blødermedicin, der blev produceret på blodplasma. Læs om den lange og omfattende retssag der fulgte her. 

Har du brug for
nogen at tale med?

Få støtte og rådgivning fra en kontaktperson eller i en facebookgruppe.