Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Vedtægter

Herunder kan du læse Danmarks Bløderforenings vedtægter.


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Danmarks Bløderforening. Foreningen er stiftet i 1970 og har hjemsted i København.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at arbejde til fordel for personer med blødersygdomme, bl.a. ved:

 • at udbrede kendskabet til blødersygdomme til gavn for patienterne
 • at udøve rådgivende, støttende og informerende virksomhed for blødere og deres familier
 • at informere om blødersygdomme og foreningens aktiviteter
 • at virke i blødernes interesse over for myndigheder og institutioner
 • at støtte og fremme den videnskabelige forskning i relation til blødersygdomme
 • at vedligeholde kontakt med blødere i Danmark
 • at søge, opretholde og udvide kontakten med udenlandske foreninger med samme eller tilsvarende formål.

§ 3 Medlemskab og kontingent

Medlemskab opnås ved henvendelse til foreningen og er gældende, når og så længe det af foreningen opkrævede kontingent er betalt rettidigt.

Bestyrelsen kan dog efter skriftlig, begrundet ansøgning fritage et medlem for helt eller delvist at betale kontingent for en periode, der i hvert enkelt tilfælde fastsættes af bestyrelsen.

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen og skal være betalt inden den ved opkrævningen fastsatte frist. De medlemmer, som ikke har betalt ved fristens udløb, skal skriftligt opfordres til betaling og herunder gøres opmærksom på, at fortsat undladelse af betaling inden udløbet af den nu fastsatte frist medfører tab af medlemsskab.

Medlemskab kan opnås af enhver, der lider af en blødersygdom, eller som er i familie med en bløder, ligesom medlemskab tilkommer læger, tandlæger, institutioner og andre herunder privatpersoner med interesse for blødernes medicinske og sociale problemer.

Ved blødersygdomme forstås arvelige koagulationsdefekter samt andre tilstande med blødningstendens.

Et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller på anden måde skader foreningen, kan ekskluderes af foreningen. Beslutningen herom træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra foreningens bestyrelse, efter at det pågældende medlem har haft lejlighed til skriftligt at redegøre for sine holdninger over for bestyrelsen.

§ 4 Organisationsform

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Mellem generalforsamlingerne udøves den overordnede ledelse af bestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg bistået af sekretariatet.

§ 5 Ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned efter forudgående indkaldelse med mindst 21 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer begærer dette. Indkaldelse sker på samme måde og med samme varsel som for ordinære generalforsamlinger, dog skal indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, som er begæret af mindst 15 medlemmer, udsendes senest een måned efter, at bestyrelsen er gjort bekendt med begæringen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, og hvert medlem har een stemme. Stemme kan afgives ved at give skriftlig fuldmagt til et medlem, som møder på generalforsamlingen, dog kan hver mødende kun afgive to stemmer foruden sin egen.

For generalforsamlingens beslutninger gælder simpel stemmeflerhed, jævnfør dog § 11.

Der udarbejdes og arkiveres referat af generalforsamlingen.

Referat godkendt af bestyrelsen offentliggøres på foreningens hjemmeside senest otte uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 6 Generalforsamlingens gennemførelse

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formandens beretning
 • Godkendelse af formandens beretning
 • Aflæggelse af regnskab
 • Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
 • Beretning fra Forsknings- og Støttefonden
 • Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af suppleant til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Alle afstemninger foregår, som det bestemmes af dirigenten, dog således at afstemninger om valg af personer, hvor flere måtte være bragt i forslag end det antal, der skal vælges, foregår skriftligt

§ 7 Bestyrelse og suppleanter

Foreningens ledelse forestås af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7 eller 9 medlemmer. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at halvdelen afgår efter tur hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Ved valg til bestyrelsen tilstræbes en ligelig vægtning af blødere og nære pårørende til blødere, dog således, at bløderne selv så vidt muligt udgør flertallet i bestyrelsen.

Ved den ordinære generalforsamling vælges hvert år en/to suppleant/er til bestyrelsen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen fastlægger regler for indtræden af suppleant.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at der på generalforsamlinger i lige år vælges 3 eller 4 medlemmer og i ulige år 4 eller 5 medlemmer afhængig af, om bestyrelsen skal have 7 eller 9 medlemmer i den kommende periode. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv for et år ad gangen med formand, næstformand, kasserer. Det tilstræbes, at formanden for foreningen er bløder eller forælder til en bløder under 18 år.

Valgbare til bestyrelsen er personer med blødersygdom og nære pårørende til blødere.

Der afholdes mindst 4 ordinære bestyrelsesmøder årligt.

Ved det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling nedsætter bestyrelsen et forretningsudvalg bestående af formanden og 2-3 bestyrelsesmedlemmer, dog således at antallet af medlemmer i forretningsudvalget altid skal være mindre end halvdelen af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere arbejdsudvalg til at hjælpe sig med specielle opgaver.

Der udarbejdes og arkiveres referat af alle bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen vedtager en forretningsorden.

Foreningens årsberetning offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 8 Bidrag til foreningen

Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlige tilskud og testamentariske gaver (arv).

§ 9 Regnskab og revision

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 10 Tegning og hæftelse

I sager af økonomisk karakter tegner formand og kasserer i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura og kan ansætte lønnet medhjælp.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilende forpligtelser. Alene foreningens kapital hæfter.

§ 11 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer indsendes skriftligt til sekretariatet inden 15. februar.

Indkomne forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af dagsordenen for generalforsamlingen, senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Vedtægtsændringer kan kun ske, hvis det vedtages med 2/3 majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling med dette punkt på dagsordenen, og der skal samtidig anføres begrundelse for forslaget.

Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart, med mindre der samtidig vedtages særlige overgangsbestemmelser.

§ 12 Foreningens opløsning eller sammenslutning med anden forening

Foreningens opløsning eller sammenslutning med anden forening kan kun ske, hvis det vedtages med 2/3 majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling med dette punkt på dagsordenen, og der skal samtidig skriftligt anføres begrundelse for forslaget.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. december 1970 med tilføjelser og ændringer vedtaget på generalforsamlingerne: 28. februar 1973, 24. februar 1979, 21. marts 1982, 9. marts 1985, 19. marts 1988, 15. april 1989, 20. april 1991, 25.april 1999 og 10. april 2016.

Kontakt

Kontakt foreningens sekretariatet, formand eller bestyrelse.

Se også:

Vision og handlingsplan

Foreningen har en vision og en handlingsplan, der er rettesnor for hvilke foreningen aktivitet og hvilke initiativer foreningen igangsætter. 

Har du brug for
nogen at tale med?

Få støtte og rådgivning fra en kontaktperson eller i en facebookgruppe.